Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.virona.pl

1.2 W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz  składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek  internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox lub Safari;

1.3 Sprzedawcą jest Izabela Książek  prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ARTIM Izabela Książek z siedzibą w Pruszkowie (05-800), ul. Olszowa 5, NIP:5341042114, Regon 011342290, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości  i Technologii: e-mail: biuro|czapkiczapki.pl| |biuro|czapkiczapki.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego

1.4 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto  (zawierają podatek VAT 23%).

II. ZAKUPY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

2.1. Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

2.2. Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera  po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:

  • dane do wysyłki,
  • wybór płatności (wyłącznie przedpłata na konto),
  • telefonu kontaktowego, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,
  • ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);

2.3. Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu  za wybrany produkt oraz koszt przesyłki na konto.

2.4. Każdy towar wysyłamy w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki;

2.5. Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona. Przy odbiorze paczki prosimy o sprawdzenie jej zawartości w obecności kuriera. W sytuacji wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości należy sporządzić protokół szkodowy, który jest podstawą przyjęcia reklamacji.

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

3.1 Każdemu klientowi, który dokonał zakupu w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą  lub zawodową, przysługują prawa i obowiązki, o których mowa w Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych, jak również w Ustawie z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży i zmianach w kodeksie cywilnym;

3.2 Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;

3.3 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni.

3.3.1 Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek nadanych „za pobraniem”.

3.4 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych przepisów o umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa nie stosuje się do umów:
1) o charakterze ciągłym lub okresowym, zawieranych na podstawie oferty
sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych
informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli konsument
mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji
pod nieobecność drugiej strony umowy, a zarazem w tej ofercie lub
informacji, jak i w umowie zastrzeżono prawo konsumenta do odstąpienia
od umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia,
2) sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę
do miejsca zamieszkania konsumenta,
3) powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego,
o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 EURO,
4) o prace budowlane,
5) dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych;

3.5 W myśl art. 10 ust. 3 ustaw z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu,
o którym mowa w art. 7 ust. 1,
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych
nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego
opakowania,
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie
od ruchu cen na rynku finansowym,
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym
przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub
których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier hazardowych;

3.6 Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego oraz innych Ustaw.

IV. REKLAMACJA

4.1 Reklamację prosimy zgłaszać na adres: biuro|czapkiczapki.pl| |biuro|virona.pl, ARTIM Izabela Książek, ul. Olszowa 5, 05-800 Pruszków,

4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić:

  • zgłoszenie wady (usterki),
  • roszczenie,
  • dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie14 dni;

V. POUFNOŚĆ I OCHRONA PRYWATNOŚCI

5.1 Firma ARTIM  jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

6.2. Niniejszy regulamin sprzedawca udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

6.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

6.4. W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane.;

6.5. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.virona.pl

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.